image_list image_listE

Zoomastigophora

Unidentified

With two flagella: one directs anteriorly, another posteriorly
xxxx
Cercomonas ?
or Euglenida ?
cell 9 x 4 μm
Sendabori
Chiba, 2002
xxxx
Cercomonas ?
or Euglenida ?
cell μm
Soka Park
Saitama, 2002
xxxx
Unidentified sp.
Euglenida ?
cell 13 x 9 μm
Hasu-ike
Shiga highland
Nagano, 2005
Unidentified
Unidentified sp.1
cell 4 x 3.5 μm
Uruguay, 1999
xxxx
Unidentified sp.1
cell μm
Shishizuka
Tsuchiura
Ibaraki, 2003
xxxx
Unidentified sp.1
cell μm
Shinagawa-ku
Tokyo, 2003
Unidentified
Unidentified sp.
cell μm
Japan, 1998
Bodo
Bodo sp. ?
cell 14 x 7 μm
Ujiie (Sakura)
Tochigi, 2001
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Akigase Park
Saitama, 2002
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Ogose town
Saitama, 2003
xxxx
Unidentified sp.
laterally depressed
Tsuchiura
Ibaraki, 2003
xxxx
Unidentified sp.
13 x 11 μm
Showa-machi g.p.
Showa
Saitama, 2006
With two flagella: both direct anteriorly
Leucocryptos
Leucocryptos?
cell μm
Senjo-ga-hara
Nikko
Tochigi, 2003

Unidentified sp.
cell μm
Japan, 1998
xxxx
sp_4b
cell μm
Akigase Park
Saitama, 2002
xxxx
sp_4b
cell μm
Iwatsuki
Saitama, 2002
xxxx
sp_4b ?
cell μm
Tsurugashima
Saitama, 2003

sp_4b ?
cell μm
Japan, 2000

sp_5
cell μm
Japan, 1998?

sp_15
cell μm
Japan, 1999
xxxx
sp_02
cell μm
Kata-numa
Narugo
Miyagi, 2003
xxxx
sp_26
cell μm
Kanayama Green p.
Kiyose
Tokyo, 2003
xxxx
sp_26b
cell μm
Omine-numa
Tsukiyono
Gunma, 2003
xxxx
sp_28
14 x 10 μm
Furu-tone river
Kasukabe
Saitama, 2004
With two flagella: both direct laterally
Trepomonas
Trepomonas sp. ?
cell 9 x 4 μm
flag. 10 μm
Uruguay, 1999
With two flagella: an anterior flagellum spiralled around cell body
Unidentified
Dingensia sp. ?
cell μm
Uruguay, 1999
Unidentified
Dingensia sp. ?
cell μm
Kawaguchi park
Saitama, 2001
With a single flagellum
Unidentified
Unidentified sp.
cell μm
Japan, 1998
Notosolenus
Notosolenus ?
or Petalomonas?
cell μm
Uruguay, 1999
Unidentified
Unidentified sp.
cell μm
Shirakawa
Fukushima, 1999
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Tachikawa
Tokyo, 2004
xxxx
Heteromita ?
6 samples
cell μm
Japan, 1998-2003
Unidentified
Unidentified sp.
Heteromita ?
cell μm
, 1999

Unidentified sp.
Heteromita ?
cell μm
Sendabori
Matsudo
Chiba, 2002
Unidentified
Unidentified sp.
Heteromita ?
cell μm
Japan, 1998

Petallomonas ?
P. pusilla ?
cell μm
Uruguay, 1999
xxxx
Petallomonas ?
P. pusilla ?
cell μm
Ageo
Saitama, 2003
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Lake Kawaguchi
Yamanashi, 2001
Unidentified
Unidentified sp.
8 x 4 μm
Watarase river
Ashikaga
Tochigi, 2004
Unidentified
Unidentified sp.
6 x 2 μm
Furu-tone river
Kasukabe
Saitama, 2004
With four flagella
Unidentified
Unidentified sp.
zoospore ?
cell μm
Saitama, 1999
No. of flagellum unknown
Unidentified
Unidentified sp.
cell μm
Japan, 1998
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Moroyama
Saitama, 2003

Unidentified sp.
cell μm
Saitama, 1999
a long flagellum extend posteriorly along with a large groove
Jakoba
Unidentified sp.
cell 20 x 10 μm
large groove
Uruguay, 1999
a Misc.
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Namazu-no-sato
Yoshikawa
Saitama, 2003
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Showa-machi g.p.
Showa
Saitama, 2003
xxxx
Unidentified sp.
cell μm
Toguchi
Sakado
Saitama, 2004

Please click on species name for more images.

Copyright Protist Information Server