ImageLibrary_J ImageLibrary_E

Granuloreticulosea: Monothalamida: Lieberkuehnidae

Lieberkuehnia
Claparéde & Lachmann 1859

Family: Test large, flexible or firm.
Genus:
Google Image Search
Lieberkuehnia
Lieberkuehnia sp.
test μm
O-ike park
Yabuki
Fukushima, 2003

Please click on species name for more images.
Lieberkuehnia
Copyright Protist Information Server