image_list image_listE

Bacillariophyceae: Pennales: Raphidineae: Entomoneidaceae

Entomoneis
Patrick

Genus:
Google Image Search
xxxx
Entomoneis sp.
μm
Kasumi Park
Narashino
Chiba, 2008
xxxx
Entomoneis sp.
μm
Ohori-ike
Fukuoka
Fukuoka, 2006

Please click on species name for more images.
Diatoms
Copyright Protist Information Server