image_list image_listE

Peronosporomycotina: Peronosporomycetes: Pythiales

Lagenidium
Zopf 1859

Family:
Genus:
Google Image Search
Lagenidium
Lagenidium sp.
μm
Shinobazu-ike
Tokyo, 2001


Please click on species name for more images.
Chrysapsis
Copyright Protist Information Server