image_list image_listE

Heterokonta: Eustigmatophyceae: Eustigmatales

Chlorobotrys polychloris
Pascher

Genus:
Species:


Chlorobotrys polychloris ?, cell body 16-17 μm in diam., x 640, Kenashitai (marsh), Hakkoda mountain, Aomori city, Aomori Pref., Japan, July 17, 2005 by Y. Tsukii
scale 31 μm scale 63 μm scale 94 μm; x 640
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


Please click on images for viewing enlarged.
Copyright Protist Information Server