image_list image_listE

Eumycota: Ascomycota

Ascus of unidentified fungi ?

Genus:
Species:


Ascus of fungi ?, similar to ascus of Corynelia (Coryneliales, Loculoascomycetes, Ascomycota), body μm long, μm wide, x 640, water field near Takao bridge, near Takao-sakura park, Kitamoto city, Saitama Pref., April 17, 2005 by Y. Tsukii
scale 31 μm scale 63 μm scale 94 μm x 640
xxxx xxxx


Please click on images for viewing enlarged.
Copyright Protist Information Server