Image Archives

Noasagao

Copyright 1998-2017 Yoshiaki Yoneda

Noasagao Ipomoea indica (=Pharbitis congesta)

Slide No. 178-183, 239
Isigakizima Ibarama Okinawa hontou Komesu Hatizyozima Hatizyozima
Satamisaki Chugoku Kousyuu Pollen


Edited by Yuuji Tsukii (Lab. Biology, Science Research Center, Hosei University)